البته-مانعی-در-اسکیت

البته مانعی در اسکیت

یک شخصیت را انتخاب کنید و کمک می کند تا برای اجتناب از موانع.
با استفاده از کلید های زیر را به بازی:.

گروه شاهد بود.

  • و: انتقال / لی>.
  • : پرش (با استفاده از ترکیبی از کلید های arrow به انجام stunts.)

100% عاشق این بازی
همه بازی ها